การตรวจเอชไอวี (HIV Test) การตรวจเอชไอวีนับว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีระยะแรกมักจะไม่แสดงอาการให้เห็นอย่างชัดเจน ทำให้เกิดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว ตลอดจนการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่ออาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในที่สุด ด้วยเหตุนี้เอง “การตรวจเอชไอวี” จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีโดยตรง หรือ ผู้คนทั่วไป การหันมาตรวจเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง ย่อมเป็นการดีต่อการรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีในการตรวจเอชไอวีในปัจจุบัน ได้มีการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา เพื่อให้สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ 100% ซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันหน่วยงานทางด้านการแพทย์ยังไม่สามารถหาแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้หายขาดได้ ซึ่งนวัตกรรมที่ได้มีการคิดค้นและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีได้อย่างรวดเร็ว จากแต่เดิมที่ผู้ที่มีความเสี่ยงจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นภายในสถานพยาบาล หรือ คลินิกเฉพาะด้านเกี่ยวกับเอชไอวี ได้มีการพัฒนา ชุดตรวจเอชไอวี ที่สามารถตรวจได้ด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับสากลมากมาย โดยที่ผู้ตรวจเจาะเลือดจากปลายนิ้วมือ หรือ ตรวจจากน้ำลายเท่านั้น ที่สำคัญคือใช้ระยะเวลาในการแสดงผลตรวจเอชไอวีเพียงไม่กี่นาที  การพัฒนาด้านการตรวจเอชไอวีในปัจจุบัน แรกเริ่มของการตรวจเอชไอวี แน่นอนว่าจะต้องเข้ารับการตรวจยืนยันในสถานพยาบาลเท่านั้น ซึ่งต่อมาเมื่อระยะเวลาผ่านไปการพัฒนาด้านการแพทย์ที่มีต่อเอชไอวี ย่อมดีขึ้นเรื่อย...